Regulamin Sklepu jagna.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 1. Warunki ogólne
  1. Właścicielem sklepu, działającego pod adresem www.jagna.pl, jest ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133732321, REGON: 365995922, KRS 0000650198, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy: 5 000,00 PLN., która zwana jest w dalszej części regulaminu Sprzedawcą. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, prezentując informacje handlowe na stronie: www.jagna.pl
  2. Kontakt Klienta ze Sprzedawcą możliwy jest w dowolnej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie http://www.jagna.pl/kontakt, między innymi poprzez: adres mailowy bok@jagna.pl, Telefon (+ 48) 17 785 21 88, pisemnie na adres: ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn.
  3. Klientem sklepu może być osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - posiadające siedzibę na terytorium Polski. Pojęcie Klienta obejmuje również Konsumenta.
  4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Konsumencie”, rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedawcą) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Ceny i inne informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Klienta. Charakter wiążący dla Sprzedawcy - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.
  6. Wszystkie ceny produktów w Sklepie, w zależności od wybranej opcji waluty, podawane są w złotych polskich (PLN), Euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te są wiążące w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Podane ceny nie obejmują kosztów usługi transportu zamówionych towarów do Klienta, które są podawane najpóźniej przed złożeniem zamówienia.
  7. Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
  8. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu lub fakturą VAT. Fakturę VAT Sprzedawca wystawia na indywidualne życzenie Klienta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podpis Sprzedawcy nie jest elementem obligatoryjnym faktury VAT. Klient wyraża zgodę na przesłanie dowodu zakupu drogą elektroniczną.
  9. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 2. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
  2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie Sklepu (www.jagna.pl/create_account.php).
  3. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   1. Aktywny adres e-mail,
   2. Hasło do Konta Klienta,
   3. Imię i nazwisko,
   4. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   5. Numer telefonu.
  4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy).
  5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   1. Aktywny adres e-mail,
   2. Hasło do Konta Klienta,
   3. Firma,
   4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   5. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   6. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
   7. Numer telefonu.
  6. Kliknięcie przycisku na stronie formularza rejestracyjnego powodującego zapisanie danych w systemie Sklepu kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
  8. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 7 dni stosując odpowiednio postanowienia części VI Regulaminu - Reklamacje.
  9. ient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
  11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest przesyłane: a) przez Klienta na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w rozdziale - Warunki ogólne – ust. 2; b) przez Sprzedawcę na Konto Klienta.
  12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, jeśli:
   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
   2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,
   5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   7. podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach innych niż wskazane w ust. 12 powyżej, Sprzedawca może zawiesić Konto na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
  14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.
  15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, z wyłączeniem ust. 10 niniejszego punktu.
  16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Składanie i realizacja zamówień
  1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w tym formularzu oraz kliknięcie przycisku oznaczonego "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".
  2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.jagna.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.
  3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę jego realizacja rozpoczyna się:
   1. w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem - natychmiast,
   2. w przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie przedpłaty - po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.
  6. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru bielizny) i wynosi zwykle od 1-3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni.
  7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
  8. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny, do momentu przekazania towaru operatorowi pocztowemu.
  9. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
 4. Formy płatności i koszty wysyłki
  1. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Klient na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. Termin płatności za zamówione towary w przypadku wyboru przez Klienta następujących form płatności: przedpłata na konto, Przelewy24, PayPal wynosi 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Bezskuteczny upływ wyznaczonego dodatkowego terminu powoduje automatyczne rozwiązanie umowy sprzedaży.
  3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Warunki odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (dalej jako „prawo do odstąpienia” lub „konsumenckie prawo do odstąpienia”).
  2. Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować firmę ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pileckich 32, 36-020 Tyczyn, adres mailowy: bok@jagna.pl, telefon (+ 48) 17 785 21 88, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w drodze jednego ze sposobów, o którym mowa w pkt. XI niniejszego Regulaminu.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu w innej formie, w której informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
  5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@jagna.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn. Jeżeli Konsument skorzysta z konsumenckiego prawa do odstąpienia, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin przewidziany na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, za wystarczające uznaje się wysłanie informacji dotyczącej skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.
  8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów do Sklepu.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane towary należy odesłać na adres: ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn.
  12. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art... 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   2. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
  13. Zawarte w niniejszym punkcie V. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Reklamacja, gwarancja, niezgodność towaru z umową
  1. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
  2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów składając oświadczenie w jednym ze sposobów, o których mowa w pkt. XI niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, treści roszczenia zgłaszanego przez Klienta, numeru zamówienia oraz danych kontaktowych Klienta.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową.
  4. Konsument jest uprawniony do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową przez żądanie naprawy towaru lub wymiany towaru. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
   2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres, o którym mowa w pkt. V ust.11.
  7. Jeżeli Konsument zażąda wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  9. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Klienta.
  10. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę pokrywa Sprzedawca.
  11. Zawarte w niniejszym punkcie VI. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  12. Na mocy art. 558§1 kodeksu cywilnego, Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 7. Częściowy zwrot towarów - zmiana warunków umowy
  1. Niezależnie i bez uszczerbku dla prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt V oraz uprawnień, o których mowa w pkt VI, Klient może zwrócić tylko część towaru zakupionego w naszym sklepie, o ile świadczenie wynikające ze zobowiązania ma charakter podzielny.
  2. Częściowy zwrot jest możliwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia woli, dotyczącego częściowego zwrotu świadczonego towaru w jednym ze sposobów, o których mowa w pkt. XI niniejszego Regulaminu.
  3. Po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu części towaru Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę odpowiadającej wartości zwróconego towaru z dnia zakupu, zgodnie z wyborem Klienta: przelewem bankowym lub zwrotem na kartę kredytową, z której Klient zapłacił za towar lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy przekazem pocztowym jest możliwy pod warunkiem, że Klient wyrazi zgodę na potrącenie kosztów przekazu w kwocie 5,20 zł + 1%.
  4. Koszty przesyłki zwracanego towaru od Klienta do Sklepu pokrywa Klient.
 8. Polityka prywatności i postanowienia końcowe
  1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych są zawarte w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”, umieszczonym na stronie sklepu internetowego pod adresem: http://www.jagna.pl/content/4-polityka-prywatnosci?cms_category=informacje-o-sklepie.
  2. Postanowienia dotycząca plików cookies są zawarte w odrębnym dokumencie „Polityka dotycząca cookies”, umieszczonym na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem http://www.jagna.pl/content/2-polityka-cookies?cms_category=informacje-o-sklepie.
 9. Publikowanie Opinii na stronie internetowej Sklepu
  1. Opinią w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda subiektywna wypowiedź lub fragment wypowiedzi, dotycząca produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie, publikowana na stronie internetowej Sklepu.
  2. Sprzedawca umożliwia wystawianie Opinii na temat produktów oferowanych w Sklepie.
  3. Na stronie internetowej Sklepu mogą być publikowane Opinie wszystkich Klientów, którzy mają założone konto użytkownika na stronie internetowej Sklepu. Możliwość dodawania Opinii nie jest uzależniona od faktu zakupienia określonego produktu w Sklepie.
  4. Przesłanie przez Klienta Opinii jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie narusza ona obowiązujących przepisów prawa. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w razie publikacji Opinii naruszającej przepisy prawa.
  5. Opinia przesłana przez Klienta zostanie opublikowana przez Sprzedawcę po weryfikacji pod kątem zgodności jej treści z przepisami niniejszego Regulaminu. Sprzedawca podejmuje decyzję o opublikowaniu lub odmowie publikacji Opinii przesłanej przez Klienta w terminie 14 dni od momentu przesłania opinii przez Klienta. Odmowa publikacji Opinii nie pozbawia Klienta możliwości ponownego przesłania Opinii co do tego samego produktu.
  6. Sprzedawca odmawia publikacji Opinii w szczególności w przypadku, gdy:
   1. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne;
   2. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej tajemnicy przedsiębiorstwa;
   3. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające zidentyfikowanie oznaczonej osoby;
   4. zawiera odnośniki do innych stron internetowych;
   5. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
   6. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu;
   7. zawiera treści o charakterze spamu;
   8. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.
  7. Sprzedawca przed opublikowaniem Opinii samodzielnie dokonuje weryfikacji faktu zakupienia produktu, którego Opinia dotyczy. W tym celu Sprzedawca weryfikuje, czy z konta użytkownika założonego na stronie internetowej Sklepu, z którego Klient przesłał weryfikowaną Opinię, został zamówiony produkt, którego Opinia dotyczy. W przypadku stwierdzenia, że Klient przesyłający Opinię zamówił produkt w Sklepie, a Opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej, Sprzedawca umieszcza obok opublikowanej Opinii odpowiednią adnotację.
  8. Opinie publikowane przez Sprzedawcę nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku zobowiązaniowego łączącego Sprzedawcę z Klientem.
 10. Stosowanie obniżek w sklepie internetowym
  1. W przypadku stosowania obniżek przez Sprzedawcę, obok informacji o cenie brutto po obniżce zostanie umieszczona informacja o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień obniżki.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie wyświetlona w taki sposób, by konsument miał możliwość łatwego zapoznania się z nią przed podjęciem decyzji o nabyciu towaru wystawionego w sklepie internetowym.
 11. Dane teleadresowe Sprzedawcy
  1. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt. V, VI i VII Kupujący oraz nawiązanie ze Sprzedawcą kontaktu w innych sprawach możliwe jest:
   1. osobiście w biurze handlowym firmy: ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn;
   2. pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ABICOM sp. z o.o. ul. Pileckich 17, 36-020 Tyczyn;
   3. telefonicznie pod numerem: +48 177852188
 12. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sprzedawcy lub firm ze Sprzedawcą współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sprzedawca nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
  4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Załącznik nr. 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ABICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pileckich 32
36-020 Tyczyn
NIP: 8133732321
REGON: 365995922
bok@jagna.pl

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko) niniejszym informuję,

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Klienta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.